Reflectie Raad van Toezicht

Reflectie van de Raad van Toezicht

Ons Tweede Thuis kent volgens de Raad van Toezicht een heldere visie en goed strategisch beleid voor de zorg voor mensen met een beperking. In ‘Jij & Ik’, waarin cliënten en medewerkers volwaardig de relatie in de zorg bepalen, en de inzet op maatschappelijke inclusie, herkent de Raad van Toezicht haar eigen visie. Daarmee wil de Raad van Toezicht ook Ons Tweede Thuis van dienst zijn in een eigen verantwoordelijkheid en opdracht om ‘langszij’ met de organisatie op te trekken. Dat sluit naar ons idee aan bij de inzet van zelforganisatie.

De Raad van Toezicht is in de 2e helft van 2021 voor een deel vernieuwd, waarbij nieuwe leden juist op basis van de visie zijn toegetreden. We hebben daarbij gelet op aanvullende expertise zoals kwaliteit van zorg, organisatie-strategie en voorzitterschap. Tegelijk betekende dit voor de leden een intensieve periode van gesprekken en oriëntaties, veelal in een zinnige samenspraak met de medezeggenschap. Inmiddels was ook een start gemaakt met een beeldvorming rondom een nieuwe bestuurder voor Ons Tweede Thuis, hetgeen in 2022 zijn beslag moet krijgen.

Intrinsieke waardering van kwaliteit van zorg als een bepalende voorwaarde

Terugkijkend op het afgelopen jaar moeten we vaststellen dat we door corona en de wisselingen in de Raad van Toezicht niet toegekomen zijn aan de bedoeling van onze eigen reflectie, zoals met het thema ‘Bevlogenheid’ 2019/2020 was beoogd. Voor de Raad van Toezicht zelf is met het oog op de eigen samenstelling, het versterken van de kwaliteit van toezicht, een verdiepingsmiddag gepland in 2022. Voor ons toezicht zien we een intrinsieke waardering van kwaliteit van zorg als een bepalende voorwaarde.  De leden zorgen daarbij voor hun eigen doorontwikkeling, zoals dit ook past in de visie van Ons Tweede Thuis als lerende organisatie.

Nu de Raad van Toezicht voltallig is, kijken we uit naar een intensieve periode in 2022, met de wisseling van bestuurder, het MT dat haar weg aan het zoeken is om de kaders passend te vertalen in de organisatie, en een organisatie die haar visie al lerend wil waarmaken. Natuurlijk in goed overleg, maar waarbij we ‘schuren’ niet uit de weg gaan om de zorg te versterken.

Klik hier voor meer info over de leden.

Ga hier terug naar de overzichtspagina 2021