Goed leven

Thema’s 2022

Goed leven

Goed leven is veelomvattend en verschillend per mens. Onze medewerkers zetten zich iedere dag met hart en ziel in om onze cliënten te ondersteunen bij een zo goed mogelijk leven. Dat doen wij op het gebied van wonen, werk of dagbesteding, relaties en ‘van betekenis zijn’. In dit thema lees je ook over het zorgproces rond de individuele cliënt en de cliënttevredenheid, oftewel bouwsteen 1 en 2 van het kwaliteitskader.  

Wat deden we in 2022

Zorg en ondersteuning is ons vak. We lichten hieronder een aantal onderwerpen uit die voor ons belangrijk zijn in de ondersteuning van het goede leven voor onze cliënten en waar we stappen in hebben gezet in 2022.

Bouwsteen 1: cliëntplan op maat

Bij Ons Tweede Thuis werken we aan persoonsgerichte zorg in de driehoek cliënt, medewerker en verwant. Het cliëntplan is de basis waarin we de doelen en afspraken met elkaar vastleggen. We reflecteren op de voortgang en rapporteren hier ook over, zodat het cliëntplan altijd actueel blijft en toegankelijk is voor iedereen voor wie dit relevant is.  

Ons uitgangspunt is dat we dit plan maken voor de cliënt en samen met de cliënt. Hij of zij begrijpt het plan en is er bekend mee. Concreet leg je vast: wie ben je, wat vind je belangrijk, wat wil je leren en hoe gaan we met elkaar om. Kortom; welke afspraken maken we met elkaar. Zo weet je wat je aan elkaar hebt en wat je van elkaar kunt verwachten. Zo werken we methodisch aan het cliëntplan in een continu proces van reflecteren, leren, aanpassen en verbeteren. 

Lees meer

Via een jaarlijkse steekproef voert het Digiteam een dossiercontrole uit op deze cliëntplannen. De uitgangspunten en vereisten van deze controle zijn afgestemd met zorgkantoren en gemeenten en met de afdeling beleid van Ons Tweede Thuis. De steekproef telt 318 unieke cliënten van wie 162 WLZ cliënten en 156 cliënten vanuit de gemeenten. De cliënten zijn willekeurig geselecteerd en op basis van de aanwezige informatie in het ECD beoordeeld. Verder is er binnen ieder team structureel overleg samen met het behandelteam waarin de cliëntplannen besproken worden.

De controlepunten in het kort: aanwezigheid van een getekend en geldig zorg- en dienstverleningsovereenkomst (ZDO), aanwezigheid van een getekend cliëntplan door de cliënt of de vertegenwoordiger, aantoonbare evaluatie: 1 keer per jaar, tenzij er in dat jaar een getekend cliëntplan aanwezig is.

Resultaten uit de dossiercontrole:

 • WLZ controle 93% ZDO op orde
 • Gemeenten controle 97% ZDO op orde.

Elke cliënt heeft een persoonlijk begeleider die zijn/haar zorg en begeleiding coördineert. De persoonlijke begeleider blijft zoveel mogelijk dezelfde medewerker maar door personeelswisselingen in de zorg is dit soms lastig.

Het invullen van het huidige cliëntplan wordt als te ingewikkeld en te uitgebreid ervaren. In 2023 zijn we voornemens om te gaan werken met een functioneel cliëntplan. We stappen over naar Pluriform, een nieuw elektronisch cliënten dossier en verwachten hier positief resultaat mee te boeken. Tegelijkertijd zijn we bezig met een pilotstudie waarbij gewerkt wordt met een regelarm cliëntplan. Het bevat slechts vier vragen met als basis het goede gesprek met de cliënt.

In het primaire proces wordt multidisciplinair samengewerkt rondom de cliënt, met een groot behandelteam. De ondersteuning is gebundeld in het Adviespunt in Aalsmeer; vanuit dit behandel-centrum wordt de behandeling van cliënten in hun context, inclusief de ondersteuning van de locaties, gecoördineerd. Onze VG-artsen werken goed samen met de huisartsen van de cliënten. Er is daarbij een heldere afbakening van de verantwoordelijkheden.

Wat valt op?

In vergelijking met de controle van voorgaande jaren zijn de percentages van de volledigheid van de cliëntplannen lager. Vooral de jaarlijkse evaluatie scoort significant lager.

Wat kan beter?

Er is blijvende aandacht onder medewerkers nodig, om het belang in te zien van een actueel cliëntplan. Het digiteam heeft hierin een adviserende en coachende rol. Zij adviseren de medewerkers hoe een cliëntplancyclus efficiënt en effectief uit te voeren.

Impact van Corona

We begonnen 2022 met een lockdown en hoge corona besmettingen bij zowel cliënten als begeleiders. Deze periode had nog een groot effect op de kwaliteit van leven van onze cliënten. Richting het voorjaar ging het landelijk beter. De regering kondigde versoepeling van de coronaregels aan en beetje bij beetje kwam het gewone leven weer op gang. Maar, voor de cliënten van Ons Tweede Thuis bleven de restricties op de woonlocaties nog lang gelden. Zelfs in het laatste kwartaal van 2022 gold nog de thuisisolatie voor een besmette cliënt. Dat had ook effect op de bewegingsvrijheid van zijn of haar medecliënten. Cliënten hebben aangegeven dit lastig te vinden en dit nemen we mee in de kerngroep kwaliteit 

Wet zorg en dwang

Eigen regie van cliënten draagt bij aan kwaliteit van leven. De wet zorg en dwang (WZD) is nu 3 jaar van kracht en regelt de rechten van cliënten bij onvrijwillige zorg.  

De basis van deze wet is: “onvrijwillige zorg? Nee, tenzij…!”. Er vinden mooie gesprekken plaats op locaties over onvrijwillige zorg bijvoorbeeld over de interpretatie van de wet en over de mate van risico die een client mag lopen. Cliënten krijgen bijvoorbeeld meer probeerruimte om nieuwe dingen te ervaren. De commissie WZD gaat langs bij locaties om vragen en dillema’s te bespreken. Daarnaast komen zij ook ongevraagd op locaties als er signalen zijn dat de WZD nog niet goed geïmplementeerd is. De commissie WZD ziet ook dat maatregelen lang in dezelfde stappen blijven hangen. Het nieuwe ECD Pluriform faciliteert het efficiënt werken. In Pluriform is een melding ingebouwd wanneer een termijn van een stap verloopt. Dit verbetert het proces.  

Schoonwerkt

Zinvolle arbeid en meedoen voor cliënten, dat vinden wij belangrijk en dat kunnen we niet alleen. 
Per 15 december 2022 werken AM match en Ons Tweede Thuis samen in de schoonmaak-dienstverlening.  Samen richten wij Schoonwerkt! op, schoonmaakdienstverlening door mensen met een arbeidsbeperking. Het doel van dit samenwerkingsproject is om te zorgen dat dagbesteding en betaald werk goed op elkaar aansluiten voor cliënten. Het biedt mensen mogelijkheden om door te stromen van dagbesteding naar (beschut) werk. Daarnaast laat de praktijk zien hoe je ook weer een weg terug moet kunnen bieden als dat nodig blijkt. ‘Simpel Switchen’ noemen we dat. 

Voor de schoonmaak hebben we 53 medewerkers, van wie 45 verbonden aan Ons Tweede Thuis. We hebben 3 cliënten geplaatst als woonhulp; zij volgen momenteel een opleiding op dit gebied. We hebben 10 cliënten opgeleid tot schoonmaker bij de locatie Spoorzicht en 8 medewerkers gediplomeerd tot svs schoonmaker (praktijkgerichte schoonmaakopleiding).  

Wat is goed gegaan?Er is meer kennis over betaalde arbeid bij AM match. Voor woonhulp is een erkende opleiding gestart. Wat kan beter?Er is weinig instroom vanuit Ons Tweede Thuis naar dit mooie initiatief. In 2023 gaan we verder inventariseren voor wie het werken in de schoonmaak een interessante baan zou kunnen zijn. De uitrol van de visie op dagbesteding en het voeren van gesprekken met cliënten over hun wensen op het gebied van werk gaat hier ook een bijdrage aan leveren.

Lees hier meer over Schoonwerkt!

Wonen op een passende plek

Een fijne en veilige woonplek draagt direct bij aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. Helaas is dit geen gemakkelijke opgave. Want we hebben meer mensen die bij ons willen wonen dan dat er plekken zijn. En dan zijn er ook nog omstandigheden die het vinden van de juiste plek ingewikkeld maken. Verhuizen naar een andere plek is ook niet altijd eenvoudig. Dus hoe gaan we dit nu samen verbeteren? 
Van 43 woonlocaties is het cliëntproces inzichtelijk gemaakt voor in-, door- en uitstroom. De helft van de locaties liepen aan tegen het vinden van goede plekken voor de volgende doelgroepen:   

 • De ouder wordende cliënt met bijkomend gedrag of psychische veranderingen 
 • Plekken voor cliënten met gedragsproblematiek  
 • Doorstroom van cliënten naar appartement wonen en de wijk   

Onze eerste denkrichtingen en adviezen zijn gemaakt. We hebben het plan om dit in 2023 concreet te maken in een nieuwe werkwijze om de genoemde problemen te verkleinen. Het doel is dat voor de zomer van 2023 een nieuwe werkwijze geïmplementeerd wordt.   

Locatieontwikkelingen

Een fijne en veilige woonplek is direct van invloed op kwaliteit van leven en kwaliteit van zorg. De locaties van Ons Tweede Thuis zijn ons eigendom. Verbouwing, vernieuwing en ook verduurzaming start bij ons vanuit de bril van de cliënt. Zo hebben we in 2022 een aanzienlijke verbouwing gehad op de locatie Maccabiadelaan. De dagbesteding is vernieuwd en zo ook een keuken op de woning. Daarnaast heeft er omvangrijk groot onderhoud plaatsgevonden op locaties Leopoldlaan, Nieuweweg, Hankstraat, Veldzicht, Mozaïek en Westwijk. Het leef- en woonplezier van de bewoners is hiermee verbeterd.  

Voor 2023 staat er nieuwbouw op de planning op de locatie Veldzicht, waarbij cliënten op termijn van locatie IJweg gaan verhuizen naar locatie Veldzicht.  Daarnaast is een winkelpand in Aalsmeer aangekocht en volledig verbouwd om optimaal aan te sluiten bij de zorgvraag. De opening staat gepland in juni 2023. De winkel is een mooi voorbeeld van een nieuwe vorm van dagbesteding en actieve community building in de winkelstraat en in de omliggende wijk.   

Bouwsteen 2: Cliënttevredenheid

Ons Tweede Thuis vindt het belangrijk om te weten wat onze cliënten en hun verwanten vinden van de zorg en begeleiding die we bieden op de werkplek of op de woonlocatie. Minimaal 1 maal per jaar voeren we ook een formeler ‘Ben Ik Tevreden’ (BIT) gesprek aan de hand van een gecertificeerde gesprekslijst en leggen deze bevindingen ook vast.  

In het gesprek gaat de cliënt samen met de begeleider op zoek naar dat wat voor de cliënt van belang is. De gespreksonderwerpen worden ter plekke afgestemd op het persoonlijke leven van de cliënt. En per gespreksonderwerp gewaardeerd van 1 tot 4. Waarna er evt. acties worden geformuleerd: wat gaat er al goed, en wat kan beter? Op die manier ontstaan er vanuit het Ben ik Tevreden?-gesprek concrete handvatten voor verbetering. 
Het meten van deze cliëntervaringen dient meerdere doelen:

1. Het individuele gesprek wordt gevoerd ter ondersteuning van het zorgplan  
2. Het verzamelen van cliëntervaringen t.b.v. de teamreflectie  
3. De aggregatie van de thema’s uit de tevredenheidsgesprekken op organisatieniveau

Zo kunnen op zowel cliënt-, team- als organisatieniveau stappen genomen worden om de tevredenheid en de kwaliteit van zorg te verbeteren. We zien nu dat de BIT een bijdrage aan de eerste doelstelling te weten ondersteuning van het zorgplan.

Lees meer

De BIT-gespreklijst wordt momenteel als te omvangrijk gezien, waardoor er slechts 315 officiële BIT gesprekken zijn vastgelegd. Voor 244 cliënten is de BIT gesprekslijst gebruikt, voor 70 cliënten is gebruik gemaakt van de observatielijst en voor 1 cliënt is de ambulante lijst gebruikt. 

De ervaring is, dat als men met de BIT aan de slag gaat zonder de juiste begeleiding en uitleg, het een afvinklijstje wordt en daarmee verliest het zijn kracht. Net als het letterlijk stellen van de vragen in plaats van de ruimte die de begeleider mag nemen om een vertaling te maken en de vragen zo te stellen dat ze aansluiten op de beleving van de cliënt. Voor 2023 wordt een voorstel voorbereid om te komen tot een nieuwe werkwijze die meer aansluit bij de dagelijkse praktijk. Om de onderwerpen te visualiseren zullen hulpmiddelen als picto’s, een waaier met illustraties, smileys of foto’s worden gebruikt. Ook kan het gesprek gevoerd worden tijdens andere activiteiten, bijvoorbeeld tijdens het koken of een wandeling. Daarnaast zal ook bekeken worden hoe de BIT een bijdrage levert aan de teamreflecties en aggregatie op organisatieniveau.

Wat vinden cliënten en verwanten van ons:

“Als ouder wordt er met mij gecommuniceerd in plaats van dat ik word geconfronteerd.”

“Ons Tweede Thuis kijkt wat je als cliënt nodig hebt aan ondersteuning”

Uitgelicht: Visie op dagbesteding: van visie naar praktijk

Meedoen in de samenleving, dat willen wij voor alle mensen die we ondersteunen bij Ons Tweede Thuis. Vandaar dat in 2022 de nieuwe visie op dagbesteding is gemaakt en we vervolgens aan de slag zijn gegaan met hoe we deze visie in de praktijk kunnen brengen. Centraal in deze visie staat inclusie, meedoen aan de samenleving: Voor iedere cliënt een betekenisvolle dag, hoe groot of klein dit ook kan zijn.  

Onze doelen voor 2022 waren: 

 • De cliënt ervaart dat dagbesteding betekenisvol is en dit is terug te zien in een stijging van de uitkomsten van het BIT*. 
 • We werken aantoonbaar in iedere regio in 1 project samen met andere organisaties.  
 • Bij iedere dagbestedingslocatie is een ontwikkelplan aanwezig waarin de maatschappelijke deelname (passend bij de cliënten) beschreven staat. 

In 2022 stond een 0-meting van cliënttevredenheid gepland. Door capaciteitsproblemen en te hoge werkdruk heeft deze niet plaatsgevonden. Het tweede doel is wel bereikt, binnen iedere regio wordt er met andere organisaties gewerkt, waardoor we van elkaar leren en schotten in de maatschappij wegnemen. De samenwerking met AM-match ((samenwerkingsvorm voor uitvoeren Participatiewet) is hier een mooi voorbeeld van. Ook heeft iedere dagbestedingslocatie een ontwikkelplan waarvan de doelen zijn omgezet in concrete acties.  

Lees meer

Een ander voorbeeld is de winkel van Ons Tweede Thuis in de Ophelialaan in Aalsmeer. Twee collega’s hebben meegedaan aan het experimenteer lab van de VGN. Het lab had verschillende doelen, gericht op het participeren in en met de buurt en het creëren van een actieve community om zo kansen in de buurt te benutten.  De winkel is volledig verbouwd en gaat per 1 juni 2023 open.  Lees meer. 

In 2023 gaan we de visie nog verder concretiseren en kaders opstellen. Dit is echt nodig om de dagbesteding toekomstbestendig te maken. Samen met cliënten, medewerkers, verwanten, andere zorgorganisaties en het bedrijfsleven willen we ervoor zorgen dat iedere cliënt die   dagbesteding en/of werk heeft, dit als zinvol en nuttig ervaart en een bijdrage levert aan de maatschappij. 
Dit is echter geen makkelijke weg om te gaan. Het huidige aanbod, de vorm waarin, de geboden tijden en de plek waarin wij dagbesteding bieden, bestaat al lang.  De cliënten, verwanten en medewerkers zijn al jaren gewend om zo te werken en te denken. Tegelijkertijd zien we binnen Ons Tweede Thuis ook al hele mooie en succesvolle initiatieven en (externe) samenwerkingen waar we op verder willen bouwen.

 

In beeld: klagen mag

Wij willen het graag horen als cliënten of verwanten niet tevreden zijn over de ondersteuning of begeleiding die zij krijgen. Een klacht hebben is niet leuk, tegelijkertijd is het ook een kans om te verbeteren. Wij stimuleren cliënten en verwanten om de klacht direct te bespreken met diegene die het betreft. Soms is dit lastig en dan kunnen zij ook over de klacht praten met één van de klachtbemiddelaars.   

Lees meer

Na een periode van corona konden in 2022 de klachtenbemiddelaars weer als vanouds naar locaties om cliënten en verwanten te bezoeken. De bemiddelingsgesprekken vonden dus fysiek plaats.  De klachtbemiddelaars hebben gewerkt aan het vergroten van hun zichtbaarheid en bekendheid door een klachtenfolder, een filmpje, een poster en een handig zakboekje te verspreiden op alle locaties. Daarnaast is deze informatie ook makkelijk te vinden op zowel intranet als internet.  In 2022 zijn er 50 klachten geregistreerd: van wie 32 door cliënten en 18 door verwanten. Naast de klachtgesprekken vonden er 26 bemiddelingsgesprekken plaats. De meeste klachten kwamen binnen per telefoon of per mail. Een enkele keer stuurt een cliënt een whatsapp-bericht naar de klachtbemiddelaar om in contact te komen. Ook ontvangen zij klachten van cliënten via de externe klachtenbemiddelaar Stichting Zorgstem. Hieruit kunnen we concluderen dat zowel cliënten als verwanten de klachtbemiddelaars weten te vinden. 

Het aantal geregistreerde klachten is in 2022 (50) gestegen t.o.v. 2021 (34). In het jaar 2022 is de zichtbaarheid van de klachtbemiddelaars en de bekendheid met de omgang met klachten in het algemeen vergroot. Dit zou mogelijk de stijging van het aantal klachten kunnen verklaren. 

In 2023 gaan de klachtenbemiddelaars zich richten op de volgende vier thema’s:  

 • De klachtbemiddelaars blijven structureel cliënten, verwanten en medewerkers informeren over klachten en de rol van de klachtbemiddelaar (wat doen ze wel en niet).  
 • Klachtenregistratiesysteem met kwaliteitsdashboard ontwikkelen in samenwerking met afdelingen Beleid en Kwaliteit en ICT. 
 • Signalen van onvrede in een vroeg stadium signaleren en oppakken. Hiervoor een (online) workshop ontwikkelen voor medewerkers hoe omgaan met klachten. 
 • Optimaliseren samenwerking met cliëntvertrouwenspersonen van Zorgstem

Vrijwilligers

Vrijwilligers betekenen veel voor onze cliënten. Maar onze cliënten kunnen ook voor onze vrijwilligers iets extra’s betekenen. Gewoon samen plezier hebben! Vrijwilligers hebben een andere band met de cliënt dan met familie, begeleiders of vrienden.
Zij zorgen voor net dat extraatje, meer aandacht of wat onmogelijk is, maken zij mogelijk.
Daarnaast ontlasten vrijwilligers ook de begeleiders, door te koken, de tuin te doen, bestellingen op te halen en nog veel meer. Op dit moment hebben wij 769 vrijwilligers. 

In 2022 hebben wij vooral de nasleep van Corona proberen weg te werken. Veel vrijwilligers zijn gestopt vanwege corona, of vonden het moeilijk om terug te komen. Locaties hadden andere prioriteiten, en verloop onder personeel heeft er op veel locaties voor gezorgd dat de vaste aandachtfunctionaris vrijwilligers er niet meer was.  De trainingen voor vrijwilligers zijn stil komen te liggen, dit pakken wij in 2023 weer op. 
In 2023 willen wij het informele netwerk nog meer betrekken bij het formele netwerk. Begeleiders zien de meerwaarde van samenwerken met het informele netwerk. Ook cliëntvrijwilligers worden als volwaardige vrijwilligers ingezet, en gewaardeerd. 
Wij gaan in oktober 2023 een inspiratie dag voor vrijwilligers organiseren.
De samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties zijn wij weer aan het versterken om zo van elkaar te leren en op te trekken.  

Lees hier het verhaal over Westwijk en lees hier het verhaal van Levi.

Terugblik van de Centrale Familieraad

De invloed van corona was in 2022 aanwezig bij Ons Tweede Thuis. Door het aanhoudende hoge ziekteverzuim werd in de zomerperiode aan de familieleden gevraagd om, indien nodig, te ondersteunen als er krapte was in de roosters. Gelukkig is die hectische periode goed verlopen. 

In dit jaar is de Cefara zeer actief geweest om, in samenwerking met de OR en de CCR de invoering van de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) vorm te geven. Dat heeft in december geresulteerd in een nieuw Cefara-reglement.  In het voorjaar is de Cefara op verzoek van de Raad van Toezicht ook betrokken geweest bij de aanname van twee nieuwe leden van de RvT. Tegelijkertijd heeft de bestuurder Roel de Bruijn aangegeven Ons Tweede Thuis te gaan verlaten. De RvT heeft de Cefara, de OR en de CCR gevraagd deel te nemen aan de gehele sollicitatieprocedure voor een nieuwe bestuurder. Dit is zeer goed verlopen en deze werkwijze zal in 2023 worden meegenomen in de verdere uitwerking van de Centrale Medezeggenschapsregeling voor Ons Tweede Thuis. 

Lees meer

Daarnaast zijn onder meer de volgende onderwerpen met de Cefara besproken: 

Vastgoedstrategie, invoering Pluriform, het nieuwe elektronische cliënten dossier. De vernieuwde visie op dagbesteding en de klachtenprocedures (de rol van ‘Zorgstem’ en de klachtenbemiddelaars van Ons Tweede Thuis). Het begrotingsadvies 2022 en het advies jaarrekening 2022. 

Naast de reguliere Cefara-bijeenkomsten is er op 9 september ook een themabijeenkomst georganiseerd, waarbij alle familiecommissies, RvT, OR en CCR waren uitgenodigd en waarbij drie thema’s zijn behandeld, te weten: driehoekskunde, financiering van OTT, en mogelijkheden voor familieparticipatie op voorzieningen.

Terugblik Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad (CCR) is betrokken geweest bij het maken van een nieuwe ‘governance’ overeenkomst voor de organisatie. In dit document staan onder andere afspraken over de manier waarop de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, OR, Cefara en CCR samenwerken. De CCR heeft in 2022 meegewerkt aan vier adviesaanvragen: de profielschets voor de nieuwe bestuurder, de keuze voor de nieuwe bestuurder, de verhuizing van de locatie Zeilbrug naar Vrankendijke in Amsterdam en de begroting voor 2023. 

De notulen van de CCR vergadering werden doorgestuurd naar de cliëntenraden op de locaties. In de praktijk zorgt dat nog wel eens voor onrust of verwarring. De CCR heeft besloten een duidelijke samenvatting te maken in een terugkerende nieuwsbrief. 

De CCR is in 2022 bijgepraat over verschillende onderwerpen zoals de vastgoedstrategie, in het bijzonder het project in Heemstede (het voormalig Spaarne ziekenhuis) en de functie en opleiding van ‘woonhulp voor cliënten’. Andere onderwerpen die ter tafel kwamen waren de klimaatbeheersing op de locaties, de externe cliëntvertrouwenspersoon ‘Zorgstem’, de Wet Zorg en Dwang (WZD) en het vervoer van cliënten.  

De CCR heeft haar kennis vergroot door een verdiepende cursus te volgen bij Raad op Maat.    

Ervaringsdeskundigen

Het zijn niet altijd makkelijke tijden geweest voor onze groep van ervaringsdeskundigen. Nadat Corona voor veel passiviteit had gezorgd en onze groep een paar leden verloor, moest de koers voor deze groep worden teruggevonden. Er is een interne presentatie gehouden voor de regio- en locatiemanagers en zijn er twee nieuwe leden bijgekomen die de groep zullen versterken voor de toekomst. Inmiddels is de groep gegroeid naar negen bevlogen ervaringsdeskundigen met de wens om nog verder te kunnen groeien. In 2023 waren de ervaringsdeskundigen aanwezig bij het JIJ&IK café, open dagen voor scholen, maar ook bij de schakeldag voor leidinggevenden. Ook werkten ze samen met stichting Prokkel bijvoorbeeld tijdens de verkiezingen door het bemensen van de stembureaus.  

In 2023 wil de groep de zichtbaarheid en de bekendheid binnen de organisatie en in de regio vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan presentaties geven, co-onderzoeken doen, gesprekken voeren bij de financiers, etc. . Er zit veel ervaring en kracht in deze groep cliënten die de stichting gevraagd en ongevraagd van advies kunnen voorzien. Een mooi voorbeeld van het Jij&Ik motto van Ons Tweede Thuis.  

Behandelfunctie en Adviespunt

Het Adviespunt kent een aanpak waarbij wetenschap en praktijk gecombineerd wordt en biedt consultatie, advies, diagnostiek, behandeling, therapie en training voor mensen met een beperking, autisme en/of Niet Aangeboren Hersenletsel.
Bij het Adviespunt werken artsen VG, gedragsdeskundigen, therapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, trainers, casemanagers en ondersteunende staf. De werkwijze kenmerkt zich door het samen vormen van een integraal beeld van de cliënt en de wereld waarin iemand leeft. Dit beeld geeft inhoud aan de begeleiding en behandeling.  
Centraal staat de vraag; ‘Hoe sta je In het leven en hoe kan ik je helpen om het zelf te doen of je aan te vullen waar je het niet zelf kunt”. Het Adviespunt; de plek waar ondersteuning en informatie op één centraal punt georganiseerd zijn ten behoeve van de cliënten en medewerkers van Ons Tweede Thuis.  

Lees meer

In 2022 heeft de vakgroep gedragsdeskundigen geconstateerd, dat er meer invloed op kwaliteit van zorg voor de cliënt op locatie nodig was.  Zij kunnen cliënten toe leiden naar behandeling op het Adviespunt. Het Adviespunt heeft de ruimte gekregen om zich te richten op cliëntgerichte vragen en het bieden van aanvullende diagnostiek, behandeling, therapie en training. Het Adviespunt is er voor complexe hulpvragen, die de locatie overstijgen. Op deze manier wordt de kwaliteit van ondersteuning op locaties beter geborgd bij de gedragskundige op die locatie. Concreet is in 2022 daarom afgesproken dat het Adviespunt in het verlengde van de teams en gedragsdeskundigen op locaties werkt. De afspraken zijn geborgd in het handboek werkafspraken en richtlijnen vakgroep gedragsdeskundigen en in de werkwijze van het Adviespunt.   In dit proces is ook bepaald dat de inhoudelijke keuzes voor specialistische diagnostiek of therapie vallen onder de verantwoordelijkheid van de gedragsdeskundige op de locatie.  Voor 2023 zal in navolging van deze afspraak verdere uitwerking nodig zijn voor wijkvragen en externe cliënten, omdat de betrokkenheid van een gedragsdeskundige niet wordt gefinancierd vanuit de WMO/gemeente, noch uit de zorgverzekering.

We hebben geconstateerd, dat door de processen en de bezetting van de behandelaren te optimaliseren, we een snellere doorloop van behandelingen realiseren en we meer cliënten kunnen behandelen met een kortere wachttijd. In 2023 gaan we met behulp van een externe expert een diepere analyse maken en een plan om maximale efficiëntie te bereiken.

Om teams beter de weg te kunnen laten vinden in hun behoefte aan ondersteuning is de crisiswegwijzer ontwikkeld en het screenteam gestart. Medewerkers kunnen hun vragen stellen aan het Adviespunt. Hiermee bieden we de juiste zorg op de juiste plek en voorkomen we dat cliënten een zorgtraject beginnen dat niet goed aansluit bij hun zorgvraag of behoefte.