Beleid en visie

Strategisch beleid

Naast het geven van houvast aan cliënten en medewerkers over de koers van de organisatie en wat ze van de organisatie mogen verwacht, is het doel van het strategisch plan ook nadrukkelijk om te motiveren en inspireren. Het beleid is midden in de coronatijd tot stand gekomen en uitgerold. De corona jaren waren zwaar voor onze cliënten en medewerkers. Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen twee jaar ook gezien dat lef, ondernemerschap en vindingrijkheid in onze organisatie zegevieren als we voor grote dilemma’s komen te staan. Deze waarden gaan ons de komende jaren ook helpen om grip te krijgen op nieuwe uitdagingen, door ze om te denken en op te lossen.

Het huidige strategisch beleid is er voor een periode van drie jaar en dat is lang zat. We merken dat de maatschappij op sommige onderdelen snel verandert en op andere weer langzamer beweegt dan we zouden willen.

Het beleid geeft ons de prioriteiten voor 2022 en 2023 met een doorkijk naar 2030. Ook dit jaar bekeken we weer waar we staan en stellen we de speerpunten vast voor het komende jaar. Dit doen we langs de drie strategische assen van Ons Tweede Thuis, Goed Leven, Goed werk en Goed Organiseren. In deze drie assen zijn ook de vier bouwstenen van het kwaltietskader gehandicaptenzorg verwerkt:

In Goed Leven komen de uitgangspunten van onze zorgvisie tot leven en ook komen de eerste en tweede bouwsteen van het kwaliteitskader ‘het zorgproces rondom de individuele cliënt’ en ‘onderzoek naar cliëntervaringen’ er in terug. Goed leven is een veelomvattend thema en de prioriteiten daarin verschillen ook per mens. Maatwerk dus. We zien de driehoek cliënt- familie- begeleider als cruciaal hierin. Oprecht zijn, luisteren en begrip hebben voor elkaar zijn de basis.

In onze visie zeggen we ‘Als je iets leert, groei je een stukje’ en dat groeien wensen we onze cliënten en medewerkers elke dag toe.  De ambities die we hebben op het terrein van leren en ontwikkelen, ook op de werkvloer, komen samen in Goed Werk, en hier valt dan ook de derde bouwsteen van het kwaliteitskader ‘zelfreflectie in teams’ onder.

We hebben een publieke functie en staan midden in de maatschappij; reflecteren op onze dienstverlening en op open wijze hierover rapporteren en verantwoording afleggen zijn een vanzelfsprekendheid.  Binnen Ons Tweede Thuis vinden we planmatig en methodisch werken volgens de plan-do-check-act cyclus heel belangrijk, de as Goed Organiseren. We merken dat dit steeds beter gaat, waarbij vastleggen wat we doen nog wel een uitdaging is. De vierde bouwsteen van het kwaliteitskader ‘kwaliteitsrapport en visitatie’ is een onderdeel van Goed organiseren.

Ons strategisch beleidsplan hebben we mooi vormgegeven en in begrijpelijke taal verwoord met symbolen en iconen. Deze laatste komen ook regelmatig terug op ons intranet en in ons Magazine als we berichten over de ontwikkelingen op de strategische thema’s. Zo houden we het beleid levend! In 2023 gaan we het beleid herijken en maken we deze ook concreet met een veranderagenda 2024-2026. Deze agenda beantwoordt de vraag hoe we van de huidige situatie naar onze droom gaan komen.  Een mooie uitdaging om samen met medewerkers, cliënten, verwanten en stakeholders het goede gesprek over te gaan voeren het komende jaar. Natuurlijk met ons huidige beleid als startpunt voor de toekomst!