Samenvatting 2022

Samenvatting

Elke dag ondersteunen en behandelen we mensen met een zorg of ondersteuningsvraag met als doel om bij te dragen aan een goed leven, nu en in de toekomst. We vinden het daarbij van groot belang om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en capaciteiten van onze cliënten. Dit doen we op basis van onze zorgvisie en dagelijks op basis van ervaring en deskundigheid, volgens methodes die hun effect bewezen hebben.  

In het kwaliteitskompas hebben we in de gehandicaptenzorg afspraken gemaakt over de kwaliteit van zorg die cliënten en hun verwanten van zorgorganisaties mogen verwachten. Dit kompas inspireert en geeft houvast over de manier waarop wij intern het gesprek voeren over kwaliteit van zorg en hierop reflecteren, om zo tot een proces van continue kwaliteitsverbetering te komen. Jaarlijks publiceren wij ons kwaliteitsrapport in de vorm van een website waarin wij reflecteren op de kwaliteit van zorg in het afgelopen jaar en waarin we vooruitkijken naar de punten waar wij op willen verbeteren. 

Bij Ons Tweede Thuis werken we methodisch, dat wil zeggen dat we planmatig werken. Dit uit zich bijvoorbeeld in het client ondersteuningsplan, in de (team)reflecties maar ook in de dagelijkse gesprekken die we met onze cliënten en hun verwanten voeren.   

Cliëntplan op maat 

Elke cliënt heeft een eigen ondersteuningsplan, die we samen met de cliënt opstellen op basis van zijn behoeften en problemen, we formuleren samen doelen, voeren onze begeleiding en zorg uit volgens planning en stellen deze ook zo vaak als nodig bij. Jij&Ik is onze slogan, we doen het samen en dat geldt ook zeker voor de persoonsgerichte zorg en begeleiding die wij bieden in de driehoek tussen cliënt, verwant en medewerker. Uit onze analyse blijkt dat het overgrote deel van de cliënten een getekend plan had in 2022 (>95%) en dat deze regelmatig wordt geëvalueerd. De organisatie is in 2022 overgestapt van PlanCare naar Pluriform, een nieuw elektronisch cliëntendossier waardoor we verwachten dat we de behoeften, doelen en dagelijkse ontwikkelingen nog beter kunnen vastleggen én hopen de administratieve lasten te kunnen verlagen. We zien dat we blijvend aandacht moeten besteden aan het belang van planmatig werken en actueel houden van de begeleidingsplannen, zeker gezien de personeelswisselingen blijft  dit ook voor 2023 een belangrijk aandachtspunt. Naast het evalueren op cliëntniveau gebeurt dit ook op teamniveau. Naar inschatting doet 80% van de teams één of meerder keren per jaar een teamreflectie, maar leggen dit nog onvoldoende vast.  

Ben ik tevreden

Ons Tweede Thuis vindt het belangrijk om te weten wat onze cliënten maar ook hun verwanten vinden van de zorg en begeleiding die we bieden op de werkplek of op de woonlocatie.   Minimaal 1 maal per jaar voeren we ook een formeler ‘Ben Ik Tevreden’ (BIT) gesprek aan de hand van een gecertificeerde gesprekslijst en leggen deze bevindingen ook vast. De gespreklijst wordt momenteel als te omvangrijk gezien, waardoor er slechts 315 officiële BIT gesprekken hebben plaatsgevonden.  Voor 2023 wordt een voorstel voorbereid om te komen tot een nieuwe werkwijze die meer aansluit bij de dagelijkse praktijk.  

Het melden van incidenten en calamiteiten is ook bedoeld om te leren van de situatie en de kwaliteit van zorg te verbeteren. In 2022 zijn 6 incidenten onderzocht, waarvan 3 medisch van aard. Van de 6 onderzochte incidenten bleken er 3 meldenswaardig bij de Inspectie op de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ); alle drie de incidenten zijn na het onderzoek door de inspectie afgesloten. De organisatie heeft op verschillende manieren van deze incidenten geleerd, onder andere is er een referaat gehouden over grensoverschrijdend gedrag.  

Samenwerken

Het onderwerp kwaliteit van zorg wordt ook besproken met de medezeggenschapsorganen van de Stichting, vooral in de vergaderingen met de Centrale Cliënten Raad en de Centrale Familieraad (CeFaRa) staat dit onderwerp veelvuldig op de agenda. Een van de belangrijkste thema’s in 2022 was het nijpende tekort aan personeel gedurende de zomervakantie en het appél dat Ons Tweede Thuis heeft gedaan op ouders en verwanten om op locaties bij te springen om zo de kwaliteit van zorg en begeleiding te kunnen waarborgen. Veel ouders hebben gehoor gegeven aan ons verzoek. Het intensiever samenwerken van zorgmedewerkers met naasten en vrijwilligers is een onderwerp dat in 2023 meer lading zal gaan krijgen.  

Vanuit de Raad van Toezicht is de Commissie Kwaliteit en Veiligheid belegd met het onderwerp kwaliteit. 

Vakcirkels

Kennis en onderzoek dragen nadrukkelijk bij aan kwaliteit van zorg. De 8 vakcirkels (Jeugd, Niet Aangeboren Hersenletsel, Gehechtheid & Seksualiteit, LVB, EMB, Autisme, Ouderen) zijn verbonden met landelijke expertise centra en volgen nauwgezet de landelijke en regionale ontwikkelingen op hun vakgebied en delen deze kennis binnen de organisatie. Voor 2023 staat het actiever samenwerken tussen vakcirkels op de agenda, om zo nog effectiever te zorgen dat medewerkers toegang krijgen tot de  meest actuele informatie.  

Samen met andere zorgaanbieders en kennisinstellingen willen we de zorg verbeteren door praktijk, onderzoek en onderwijs met elkaar te vervlechten. Ons Tweede Thuis is partner van het Ben Sajetcentrum, dat zich richt op ouderen en mensen met een beperking in de ‘diverse stad’. In 2022 is Ons Tweede Thuis partner geworden van de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid. dat zich richt op sociale relaties en gehechtheid bij mensen met een visuele of verstandelijke beperking. Bij het Ben Sajetcentrum en Bartiméus werken onderzoekers die ook als gedragskundige bij Ons Tweede Thuis in dienst zijn; zo zorgen we voor de verbinding tussen onderzoek en praktijk.  

Externe visitatie

Elke twee jaar vragen wij een externe partij om kritisch naar onze kwaliteit van zorg te kijken. In 2022 hebben wij gekozen om een uitvoerig onderzoek te laten plaatsvinden door gespecialiseerd bureau Q Consult. Ook wilden we een heldere verbeteragenda voor de komende twee jaar vaststellen. Naast gesprekken met medewerkers, zijn ook cliënten, ervaringsdeskundigen en verwanten geïnterviewd. Het rapport constateert dat er veel goed gaat binnen Ons Tweede Thuis op het gebied van kwaliteit: persoonsgerichte zorg, bevlogen medewerkers en betrokken naasten en vrijwilligers worden genoemd. Als belangrijkste verbeterpunten worden het strakker inrichten van het methodisch werken, het rapporteren over cliënttevredenheid en het vastleggen van de teamreflecties genoemd. Deze onderwerpen staan als prioriteit voor 2023 geagendeerd.   

Ga terug naar overzichtspagina 2022