Goed leven

Thema’s 2021

Goed leven

Goed leven is zo veelomvattend en zo verschillend per mens. Onze medewerkers zetten zich iedere dag met hart en ziel in om onze cliënten te ondersteunen bij een zo goed mogelijk leven. Dat doen wij op het gebied van wonen, werk of dagbesteding, relaties en ‘van betekenis zijn’.

Wat deden we in 2021

Zorg en ondersteuning is ons vak. We lichten hieronder een aantal onderwerpen uit die voor ons belangrijk zijn in de ondersteuning van het goede leven voor onze cliënten en waar we stappen in hebben gezet in 2021.

Hoe ondersteunen we mensen met NAH

Op 1 juni 2020 heeft Ons Tweede Thuis Nieuw Amstelrade overgenomen. Door corona ging het proces van welkom heten van onze nieuwe cliënten en collega’s helaas anders dan verwacht. In 2021 zijn we in kaart gaan brengen hoe de ondersteuning van mensen met NAH eruit ziet. Alle NAH medewerkers zijn uitgenodigd voor een viertal digitale sessies: Een uitgebreide ‘kennis-sessie’ en drie inspiratiesessies. Alle sessies zijn inhoudelijk voorbereid door NAH medewerkers. De opgehaalde kennis is gebundeld in de notitie/leidraad ‘’ondersteuning van mensen met NAH”. De uitkomst hiervan lees je hier. Dit boekje is een concrete leidraad voor een ieder die met mensen met NAH werkt.

Lees hier ook hoe collega Maarten het proces heeft ervaren.

Visie op dagbesteding

Het strategisch beleid 2021-2023 heeft in 2021 een concrete uitwerking gekregen in de Visie Dagbesteding. Daarin hebben we ook de visie op dagbesteding 2030 van de VGN verwerkt. In een goed leven voor cliënten staan meedoen en van betekenis zijn, centraal. Er is vanuit de lange geschiedenis van Ons Tweede Thuis een heel divers dagbestedingsaanbod ontstaan op veel verschillende locaties en voor diverse doelgroepen. Die verschillende soorten dagbesteding hebben we beschreven, waarin de mate van zelfstandigheid van de cliënt en de mate van nabijheid van de medewerker van belang zijn. 

Ter inspiratie het verhaal van Schoonwerkt!

De Driehoek

De ‘Driehoek’ is een van de fundamenten van de zorg en ondersteuning van Ons Tweede Thuis. Jaarlijks trainen we teams hierin. Lees het verhaal van Chiel Egberts over de basis van de driehoek. Lees het artikel van Chiel Egberts over de driehoek. Hij is de grondlegger van de theorie van de driehoek.

En ook het verhaal van Britt, Marcel en Ingrid sluit hier bij aan: onvoorwaardelijke relatie.

Vakcirkels

Om goede kwaliteit van zorg te blijven bieden, is het belangrijk de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied bij te houden en bestaande en nieuwe kennis met elkaar te delen. Maar hoe? Waar vind je betrouwbare informatie? En hoe leren we  van elkaars ervaringen?

We verbinden theorie en praktijk in zeven vakcirkels: Autisme, Licht Verstandelijke Beperking, Ernstig Meervoudige Beperking, Ouderen, Kind & Jeugd, Seksualiteit en Niet-aangeboren hersenletsel.

De vakcirkels van maximaal 8 medewerkers van verschillende functies en locaties zijn een reservoir van deskundigheid. Aan een vakcirkel is een vaknetwerk verbonden, dat kennis helpt verspreiden. Door het netwerk weten we ook beter wat er speelt op de locaties. Dit is belangrijke informatie voor de vakcirkel om te kunnen bepalen waar aan gewerkt moet worden. In 2022 gaan we de werkwijze van vakcirkels en vaknetwerken verder implementeren en evalueren.

Innovatie en wetenschappelijk onderzoek

Ons Tweede Thuis wil haar zorg en ondersteuning voortdurend verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld door nauw samen te werken met universiteiten. Wetenschappelijk onderzoek kan ons helpen om onze dienstverlening te verbeteren. De universiteiten hebben op hun beurt gegevens uit de praktijk nodig voor hun wetenschappelijke onderzoek. We doen veel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoekt draagt bij aan de kwaliteit van leven van onze clienten.

Klagen mag

In 2021 zijn de klachtenregeling, de procesbeschrijving en aanvullende informatie verbeterd en akkoord bevonden binnen Ons Tweede Thuis. Je kunt de hulp inroepen van de klachtbemiddelaars. Lees hier wat de klachtbemiddelaar precies doet.

Klachten die te maken hebben met het beperken van vrijheid volgens de Wet Zorg en Dwang zijn in behandeling genomen door de cliëntvertrouwenspersoon (CVP) van Zorgstem. In 2021 waren de klachtbemiddelaars nog zoekende naar een betere onderlinge samenwerking en taakverdeling met Zorgstem. En in 2022 gaan ze dit verder verbeteren.

 

Uitgelicht: Wet zorg en dwang

Ons Tweede Thuis heeft in 2020-2021 hard gewerkt om teams en locaties te ondersteunen om de Wet zorg en dwang goed uit te voeren. Een speciale projectgroep heeft ervoor gezorgd dat het ECD is ingericht voor de registraties. Er is beleid gemaakt en cliënten, medewerkers en vertegenwoordigers zijn geïnformeerd. Om ervoor te zorgen dat medewerkers voldoende kennis hebben is er een toolbox gemaakt met diverse leermiddelen. Daarnaast zijn er digitale vragenuurtjes voor de aandachtsfunctionarissen Wzd, die op hun beurt weer vraagbaak zijn op de locatie en ervoor zorgen dat het thema onder de aandacht blijft.

In 2021 zijn er 498 maatregelen voor onvrijwillige zorg ingevoerd. 75% van de maatregelen wordt structureel ingezet, 25% incidenteel. Dit betekent dat er 373 maatregelen dagelijks, wekelijks of maandelijks wordt ingezet. Het doel is om maatregelen af te bouwen of dat de maatregel alleen nog incidenteel wordt ingezet.

De maatregelen die het meest worden ingezet zijn categorie 1, 2 en 8 :

  1. Medische handelingen en therapeutische maatregelen (20%) : bijv. off-label medicatie: medicatie die buiten de richtlijnen wordt voorgeschreven.
  2. Beperken van de bewegingsvrijheid (39%): bijv. een bedbox of deuren op slot.
  3. Beperking van de vrijheid om het eigen leven in te richten (22%): bijv. niet op internet mogen of bepalen hoeveel dagen je werkt of hoe vaak je doucht.

Op de intramurale locaties, en op de kinderdienstencentra (KDC’s) wordt de meeste onvrijwillige zorg verleend. Dit is, gezien de doelgroep op de intramurale locaties (cliënten met een complexe zorgvraag) geen verrassing. Op de KDC’s wordt vaak uit veiligheidsoverwegingen onvrijwillige zorg verleend, bijvoorbeeld  het op slot zetten van kast- en buitendeuren. Hoewel we goed op dreef zijn met de Wzd valt er ook nog wat te verbeteren:

  • Niet alle onvrijwillige zorg die geboden wordt staat geregistreerd. De vraag is of de onvrijwillige zorg er niet is of dat de locatie het nog niet heeft geregistreerd. Hier wordt tijdens de digitale vragenuurtjes op ingespeeld.
  • Het stappenplan Wzd wordt nog niet systematisch gevolgd. Het ECD is hier niet optimaal ondersteunend in, maar we zorgen ervoor dat deze systematiek in het nieuwe ECD (implementatie 2023) beter is geïntegreerd.
  • Onvrijwillige zorg wordt nog niet altijd afgebouwd. Dit blijft een continu aandachtspunt waarover gecommuniceerd wordt en waar aandacht aan wordt gegevens tijdens de vragenuurtjes.
  • Er is geen totaaloverzicht per locatie in welke stap van het Wzd stappenplan de cliënten zitten. Hierdoor wordt de volgende stap niet altijd op tijd genomen. In het nieuwe ECD willen we meldingen voor medewerkers inbouwen zodat zij op tijd worden gewaarschuwd dat het tijd is voor een volgende stap.

Ook merken we dat het uitvoeren van de Wzd als een administratieve last wordt ervaren.

In beeld

Ieder mens is uniek en heeft mogelijkheden en behoeften. In de relatie zoek je hiernaar. Dat staat in onze zorgvisie; werken vanuit behoeften en een leven leiden dat bij je past, en een leven waarbij je meedoet. Op de locatie IJweg zetten ze mooie stappen. Hoe we concreet werken laten we je ervaren: