Beleid en visie

Goede zorg, hoe organiseer je dat in 2021?

Beleid en visie

Dagelijks ondersteunen we mensen met een beperking. Het is goed om zo nu en dan stil te staan bij beleid en visie die dat dagelijks handelen richting geven. Dat doen wij met behulp van het strategisch beleidsplan en de zorgvisie. Hierin staan we stil bij vragen zoals: wie is onze cliënt en wat is zijn vraag? Wat is onze meerwaarde voor de cliënt, wat komt er op ons af, welke ambities hebben we en hoe zien we eigenlijk onze zorg?

 

Strategisch beleid

Begin 2021 waren het strategisch beleid en de zorgvisie gereed. Hoe zorg je vanaf dat moment ervoor dat mensen zich hierin herkennen en erkennen en dit kader  gebruiken in hun dagelijkse werk? In de zomer van 2021 zijn er sessies geweest met de locatiemanagers en afvaardiging van behandelaren en medewerkers van het Dienstencentrum. De centrale vraag was: hoe maak jij het strategisch beleid concreet en welke overstijgende zaken zien we die we centraal moeten of kunnen oppakken? Hoe leren we met elkaar en wat verstaan wij onder een lerende organisatie? De locatiemanagers gaven aan dat ze graag zelf binnen locaties en teams de vertaling maakten van het strategisch beleid. Ze hebben dat gedaan op een manier die passend is voor de locatie of het team. Herkenbare overstijgende thema’s waren: de krapte op de arbeidsmarkt, behoud van collega’s en werkplezier. Daarnaast zijn er drie onderwerpen benoemd om verder uit te werken: zelforganisatie en leiderschap, lerende organisatie en het strategisch beleid en de rol van de locatiemanager. Opgehaalde punten zie je ook weer terug in zowel organisatie- en locatieplannen. In 2021-2022 hebben we hier concrete acties aangekoppeld waar werkgroepen mee bezig zijn. Daarnaast is er beleid en visie gemaakt voor de doelgroep niet-aangeboren hersenletsel en visie dagbesteding op basis van dit strategisch beleid en de zorgvisie.

Lees hier het verhaal van Mirjam waarin zij vertelt hoe ambulante zorg concreet aan de slag is gegaan met het strategisch beleid  

Lerende organisatie

We vinden het belangrijk dat wat je vandaag leert, morgen kunt toepassen of toetsen op je eigen werkplek. Leren en ontwikkelen zal daarom steeds meer plaatsvinden op de werkplek. Leren doe je altijd en overal. Ervaringsleren noemen we dat.

  • We leren continu.
  • We leren over onszelf, ons vak en de optimale omstandigheden waarin we ons werk doen.
  • We leren door een vraag vanuit de cliënt.
  • We leren door met elkaar te overleggen, elkaar te bevragen of met elkaar mee te lopen.
  • We krijgen nieuwe inzichten door een gesprek met ouders/naasten.
  • We leren wanneer we informatie opzoeken of onderzoeken hoe een apparaat werkt.
  • We leren wanneer we aan onze teamdoelen werken en er ineens andere vaardigheden gevraagd worden.

Ben jij je bewust van jouw manier van leren? Als je stilstaat bij wat je op die momenten leert, kun je het daarna opnieuw toepassen of je kunt bedenken wat je nog bij wilt leren. Zo leren we de hele dag.

Mooie vragen om te blijven stellen aan jezelf en aan elkaar: doe ik wat ik moet doen om de zorg te verbeteren?  Kun je op elk moment vertellen waarom je doet wat je doet? En draagt jouw handelen bij aan de vraag/behoefte van de cliënt? 

Zorgvisie

In de zorgvisie staat: we hebben allemaal rechten, plichten, wortels, beperkingen, mogelijkheden en behoeften. En elk mens heeft op bepaalde momenten hulp nodig. De een wat meer dan de ander. Ieder mens is gelijk en wij zijn allemaal even veel waard. In de relatie met elkaar kunnen we elkaar helpen. Helpen te groeien. We brengen samen in kaart wie de cliënt is en wat zijn of haar behoeften zijn voor een goed leven. Dat is per mens verschillend. Wij zijn open en hebben respect voor de normen en waarden van de ander: iedereen mag er zijn. We gaan in gesprek met elkaar en stellen vragen of observeren om een goed beeld te krijgen wat diegene graag wil, wie diegene is en wat hij of zij aankan. Dat doen we ook samen met de naasten van de cliënt. We stimuleren om nieuwe dingen te ontdekken en uit te proberen en we geven het vertrouwen aan de cliënt hierin. En lukt het even niet dan zijn wij ook de veilige haven of het vangnet. JIJ&IK: we zijn er voor elkaar. Dat is een stevige basis.

Hoe laten we de zorgvisie voor ons werken? Hoe zorgen we ervoor dat deze belangrijke basis voor iedereen helder is en dat er geen vrijblijvendheid zit in deze manier van werken? Daar ligt in 2022 de focus op.

Zorgvisie

Zorgvisie in de praktijk: cliëntplan is een belangrijke basis

In de zorgvisie staat onze basis beschreven. Hoe werken alle betrokkenen met elkaar samen om de cliënt zo goed mogelijk te ondersteuning in zijn of haar leven? Dat doen we door inhoudelijke kennis te delen in vakcirkels. En ook willen we alle informatie over het leven van de cliënt en de ondersteuning zo concreet mogelijk opschrijven in het cliëntplan. We hebben de ambitie dat we het plan zo maken dat de cliënt en/of zijn of haar naaste het ook echt begrijpen. Dus geen werkdocument met veel verplichte velden die je moet invullen. We leggen alleen datgene vast wat helpend is om een goed leven te ondersteunen en goed werk te kunnen doen.

De praktijk is weerbarstiger. Ter illustratie de ervaring van Esther (moeder van Koen) hieronder.

“Binnenkort staat er weer evaluatiegesprek van het cliëntplan. Ik krijg Koen zijn evaluatie toegestuurd. Ik open het plan en lees het met verbazing door. Koen heeft doelen en die doelen zijn een doel op zich geworden in het plan. Zo lees ik in het plan hoe vaak hij de vuilnis heeft weggebracht. Dit is geturfd. En dat zie ik ook terug in de rapportages. Ook staat erin met welk speeltje hij speelt en hoe vaak. Wat heeft dit voor zin? Dat kan toch slimmer? Maak gewoon de afspraak dat dingen gebeuren en je rapporteert alleen bijzonderheden. Dat zijn misschien hele kleine puntjes, maar die kosten heel veel tijd. Ik hecht er totaal geen waarde aan. En dan even doordenken: zo werken ze dan niet alleen bij Koen zijn plan. De begeleiders doen dit dan elke week, elke dag, met meerdere rapportagepunten per cliënt.

In het gesprek geef ik dit aan en delen wij als ouders dat we graag een echt gesprek willen hebben over hoe het nu gaat. Dan blijkt dat een invalkracht deze evaluatie heeft gemaakt. Ze dacht dat het zo moest. Dat is nu boven tafel. Op deze manier heeft de evaluatie voor mij als ouder geen toegevoegde waarde. Wat dan wel?

Nou, als Koen met de pony van zijn begeleider gaat lopen. En zij appt mij een filmpje van dit moment. Ik zie mijn kind genieten en ik geniet ook door het zien van dit filmpje. Het ontroert mij. Dit zijn de momenten waar het om draait.”

Nieuw MT en een nieuwe RvT

Binnen het MT en de Raad van Toezicht waren veel wisselingen. In het najaar van 2021 was het MT weer compleet. En de Raad van Toezicht is per 1 april 2022 voltallig.

De basis van Ons Tweede Thuis is dat de verantwoordelijkheden daar liggen waar het werk gedaan wordt. Dit hebben we ook opgeschreven in de zorgvisie en het strategisch beleid. De nieuwe MT- leden maken uiteraard gebruik van deze kaders. Feit is wel dat ze niet zelf hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het strategisch beleid en de zorgvisie.

In het najaar van 2021 zijn gesprekken in het MT gestart hoe het nieuwe MT één team kan worden. En hoe zij samen het strategisch beleid en de zorgvisie opnieuw kunnen omarmen en ‘laden’ in de organisatie. Vragen die aan bod zijn gekomen: hoe werkt het MT samen? Wat is de rol van een MT-lid? Waar stuur je op en waar coach je op? En hoe verhoudt zich dit met de wijze waarop Ons Tweede Thuis georganiseerd is? De coronacrisis heeft er ook toe bijgedragen dat er behoefte is aan herijking van deze organisatiewijze. Tijdens de crisis is meer dan voorheen van bovenaf gestuurd.

Tot op heden is het MT vorm aan het geven aan de gezamenlijke visie. Wat dit betekent voor de samenwerking en de samenhang tussen de dingen die we doen. Het doel is dat de gezamenlijke inzet en betrokkenheid vanuit het MT een positief effect heeft op de organisatie.

Lees meer over de Raad van Toezicht