Goed werk

Thema’s 2021

Goed werk

De kern van Ons Tweede Thuis is bijdragen aan een goed leven voor mensen met een beperking. Dat doen we met ongeveer 2500 medewerkers. Blijven leren en ontwikkelen met elkaar is daarbij belangrijk. We leren als organisatie, team en als individu. We leren vooral van elkaar. Bijvoorbeeld in de driehoek cliënt-familie-begeleiding. Oprecht luisteren en begrip hebben voor elkaar vormen de basis.

Wat deden we in 2021?

In 2021 hebben we veel onderzoek gedaan naar werkplezier en de krapte op de arbeidsmarkt. De analyse helpt ons om de diverse perspectieven goed te onderzoeken en te besluiten wat de werkagenda en aanpak wordt op deze belangrijke thema’s. Daarnaast was 2021 nog steeds een corona-jaar wat invloed had om ons werk. Alle zeilen zijn bijgezet om de zorg door te laten gaan door inzet van een pakket aan maatregelen. Zie voor meer informatie het thema corona.

Onderzoek Berenschot

We hebben bureau Berenschot gevraagd om de trends en ontwikkelen in kaart te brengen wat betreft de krapte op de arbeidsmarkt. We hebben nu zicht op de landelijke ontwikkelingen en de trends die belangrijk zijn voor Ons Tweede Thuis. Zo lukt het ons nu nog om in- en uitstroom gelijk te houden. Door de landelijke vergrijzing zullen we de komende jaren echter met een grote uitstroom te maken krijgen van collega’s die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Ook zien we dat de uitstoom onder medewerkers groter is op plekken waar complexe begeleiding en zorg nodig is. En tenslotte zien we ook dat er een groep instroomt die binnen een jaar weer uitstoomt. Het warm welkom programma gaat naar verwachting positief bijdragen aan het verlagen van de uitstroom binnen een jaar. Zie voor meer informatie het warm welkom programma onder thema goed organiseren.

In gesprek met….

Bestuurder Roel de Bruijn en manager bedrijfsvoering Petra Egbers zijn met twee groepen medewerkers in gesprek gegaan over de krapte op de arbeidsmarkt en werkplezier. Van deze gesprekken zijn verslagen gemaakt en de aandachts- en actiepunten nemen we mee in de werkkalender voor 2022. In deze gesprekken zijn de volgende punten besproken:

  • Er is meer behoefte aan ontwikkelmogelijkheden onder medewerkers
  • Welke mogelijkheden ontstaan er als wij nieuwe medewerkers gaan werven op talenten in plaats van dilploma’s hebben?
  • Roosterproblemen
  • Sluit aan in de wervingscommunicatie bij de werkzoekende, nu toch wat keurig en lange filmpjes.
  • Salarisverschillen tussen begeleider en assistent begeleider zijn klein

Het gesprek met elkaar hebben is zo waardevol. Dat willen we ook in 2022 structureel vorm gaan geven.

Organisatiegroei

De afgelopen jaren is Ons Tweede Thuis gegroeid. De doelgroep niet-aangeboren hersenletsel is aanmerkelijk groter geworden door onder andere de overname van Nieuw Amstelrade. In januari 2022 is locatie De Merenhof in Abcoude erbij gekomen (voorheen onderdeel van Reinaerde). Overname van andere organisaties brengen andere culturen met zich mee. Deze mix van organisatiegroei en nieuwe culturen brengt met zich mee dat we samen opnieuw ontdekken wie wij zijn als Ons Tweede Thuis.

ISO certificering

In november 2021 is de laatste externe ISO-audit uitgevoerd. Ons Tweede Thuis heeft besloten te stoppen met de ISO-certificering. Hierbij sluiten we ook aan bij het advies van de lerende evaluatie waarin staat dat de VGN actief gaat lobbyen om het kwaliteitskader ook in de Jeugdzorg en WMO te laten gelden. Sinds 2017 werkt Ons Tweede Thuis in de hele organisatie met het kwaliteitskader gehandicaptensector. Daarnaast hebben we meer dan 6 jaar de ISO-audit goed doorlopen en zien we hier geen meerwaarde meer van in. We kiezen er voor om breed het kwaliteitskader in te zetten om de dialoog aan te gaan over onze kwaliteit van zorg met onze financiers (gemeenten en zorgkantoren). En we richten ons nu op de verdieping en de samenhang van de bouwstenen van het kwaliteitskader.

 

Uitgelicht

Medewerkers-onderzoek: 2022 focus werkplezier en arbeidsmarkt

In oktober en november 2021 zijn medewerkers uitgenodigd om mee te doen aan het medewerkers-onderzoek uitgevoerd door Effectory. Daar hebben 1447 medewerkers aan meegedaan, dat is 59,2%. Er zijn ontwikkelpunten die naar voren komen, waar we mee aan de slag gaan. Dan moet je denken aan de werk/privé balans en de werkdruk.

We zien we dat de bevlogenheid onder onze medewerkers is toegenomen. Ook de betrokkenheid van medewerkers krijgt een mooie score, al is deze licht gedaald ten opzichte van het vorige onderzoek in 2017. De tevredenheid met het werkgeverschap is nagenoeg gelijk gebleven. Eigenaarschap is voor het eerst gemeten en krijgt een overtuigend positieve score. In de teams zullen de resultaten met elkaar besproken worden.

Medewerkers hebben gedeeld dat zij het werk als zinvol ervaren, dat we als organisatie goed aansluiten bij de wensen van onze cliënten en cliëntgericht werken. Daarnaast worden de samenwerking en het onderlinge verantwoordelijkheidsgevoel als positief ervaren. Ook gaven medewerkers aan trots te zijn op het werk.

Focus 2022

2022 hebben we bestempeld als het jaar van het werkplezier. Met corona hopelijk achter ons is het belangrijk om hier extra aandacht voor te hebben en te houden. De focus in 2022 ligt op het terugdringen van de werkdruk en het verbeteren van de werk/privé balans. Naast het medewerkers-onderzoek hebben in de afgelopen periode nog enkele onderzoeken plaatsgevonden. Zo hebben we een beeld gekregen van de verbeterpunten en de uitdaging van de krapte op de arbeidsmarkt.

Het doel is dat we komen tot een gezamenlijke werkagenda met punten voor de korte en lange termijn op de onderwerpen arbeidsmarkt en werkplezier. Zo komt er een praktische werkkalender waarin duidelijk wordt welke thema’s focus krijgen. Daarnaast start ook een proces waarin we gezamenlijk de droom van Ons Tweede Thuis gaan verkennen. Hoe ziet de toekomst eruit waarbij we rekening houden met alle trends en ontwikkelingen? Uiteindelijk willen we waarmaken dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Hierbij zullen we vooral inzetten op het gesprek met elkaar.

2022 het jaar van het werkplezier

Er heerst grote krapte op de arbeidsmarkt. Bij Ons Tweede Thuis merken we dat ook. Roel de Bruijn, bestuurder, wijdde er in augustus 2021 al een blog aan op het intranet. Lees hieronder verder wat de plannen zijn en waar we nu nog steeds mee bezig zijn.

Het jaar van het werkplezier. 

In beeld 

Vuurtje branden 

We hebben samen het jaar 2022 uitgeroepen tot het jaar van het werkplezier. En om het jaar goed te starten was er in de maand januari het online event voor medewerkers en vrijwilligers; ‘samen houden we het vuurtje brandend’. Via een online programma konden collega’s kiezen uit lezingen, pubquiz, bingo en muziekbingo. Dit online evenement werd door de collega’s zeer gewaardeerd. Het was een welkome manier van ontspanning in het laatste staartje van de corona lockdown.

We kondigen het online event aan via het JIJ& IK magazine.